Dane osobowe

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTAKTUJĄCYCH SIĘ W SPRAWIE POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY


Poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które przekazujesz, kontaktując się z nami w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy, osobiście, korespondencyjnie, elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@uahelp.info

1. Administrator Danych Osobowych („Administrator”)

Administratorem jest Fundacja Pomagam Mądrze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra, NIP: 9731084016.

Kontakt z Administratorem jest możliwy mailowo: rodo@uahelp.info lub korespondencyjnie: ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przekazane nam dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonicznie czy w ramach serwisu przetwarzamy przede wszystkim w celu zorganizowania pomocy uchodźcom. Wówczas przetwarzanie takich danych odbywa się na podstawie niezbędności dla ochrony żywotnych interesów uchodźcy, a w szczególności matki i jej dziecka (art. 6 ust. 1 lit. d rozporządzenia 2016/679).

Gdy podane nam dane osobowe przez uchodźców są danymi wrażliwymi, w szczególności ujawniającymi pochodzenie rasowe lub etniczne czy dotyczące zdrowia, wówczas przetwarzanie ich odbywa się również na tej podstawie, że jest ono niezbędne do ochrony żywotnych interesów uchodźców, w szczególności matki i jej dziecka, którzy nie są w stanie fizycznie lub prawnie wyrazić zgody na takie przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2016/679).

Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie czy korespondencyjnie, przetwarzamy w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści zgłoszenia lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości dla zorganizowania pomocy. To przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej polegającego na zorganizowaniu pomocy, w tym skontaktowaniu osób szukających pomocy z osobami oferującymi pomoc (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679).

Gdy przetwarzanie dotyczy wrażliwych danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych w naszym serwisie przez osobę, której dane dotyczą, podstawą przetwarzania danych jest to upublicznienie (art. 9 ust. 2 lit. e) rozporządzenia 2016/679).

W zakresie gdy brak innej podstawy – przetwarzanie Twoich danych osobowych o zwykłym charakterze, w szczególności podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe, może odbywać się na podstawie Twojej zgody, choćby wyrażonej w sposób dorozumiany, tzn. nie wyraźnie (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679). Gdy przetwarzanie dotyczy danych wrażliwych, w szczególności ujawniającymi pochodzenie rasowe lub etniczne czy dotyczące zdrowia, to wówczas w braku innej podstawy – takie przetwarzanie będzie się opierało na podstawie Twojej zgody, ale wyraźnej i wyrażonej w konkretnym celu, jaki wskażesz (art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2016/679).

3. Obowiązek podania danych osobowych i ich kategorie

Dane przetwarzane przez Administratora mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści zgłoszenia, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze (np. dotyczących zdrowia). Dane wrażliwe natychmiast usuwamy, chyba że zostały w sposób oczywisty upublicznione w naszym serwisie przez osobę, której dane dotyczą albo gdy zajdzie konieczność ich przetwarzania, żeby zapewnić ochronę Twoich żywotnych interesów bądź innej osoby, a nie jesteś zdolny fizycznie lub prawnie do wyrażenia zgody na przetwarzanie.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez podania nam danych do kontaktu z Tobą nie będzie możliwe skontaktowanie się z Tobą w celu wynikającym z treści zgłoszenia.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi hostingu tego serwisu internetowego, dostawcy poczty e-mail, a także podmiotom współpracującym z Administratorem, a świadczącym w szczególności usługi informatyczne, prawne, medyczne, użyczenia lokali.

5. Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Powyższe uprawnienia przysługują Ci, o ile przepisy szczególne nie wyłączają bądź ograniczają tych uprawnień.

W celu wykonania powyższych praw skontaktuj się z Administratorem w sposób wskazany w pkt. 1.

6. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

W związku z tym, że Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionych interesów innych niż marketing bezpośredni (w celu marketingu bezpośredniego Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane) przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec tego przetwarzania w związku z Twoją szczególną sytuacją.

W powyższych przypadkach Twój sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie Twojej szczególnej sytuacji. Podlega on naszej ocenie. Gdy taka szczególna sytuacja nie będzie zachodziła albo będą istniały ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, Administrator poinformuje Cię o tym. W takim wypadku będzie mógł dalej przetwarzać Twoje dane osobowe. Na skutek uwzględnienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celu, którego dotyczył sprzeciw.  

7. Skarga do organu nadzorczego

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Nie zachodzi podejmowanie decyzji opartej wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie.

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie mamy zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Jeżeli Administrator będzie musiał przenieść Twoje dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), wówczas dopilnuje, aby istniały specjalne zabezpieczenia i aby zapewnionych został odpowiedni poziom ochrony danych. Możliwe jest przekazanie Twoich danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy administrator poczty e-mail, z której korzystasz w kontaktach z nami, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

10. Okres przechowywania danych osobowych

Dane przetwarzane w celu zrealizowania interesu prawnego będą przetwarzane do czasu jego wypełnienia bądź uwzględnienia sprzeciwu. Zastrzegamy, że dane przetwarzane w celu zorganizowania pomocy Administrator będzie przechowywał do czasu zrealizowania tej pomocy, po czym je niezwłocznie usunie.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

* Rozporządzenie 2016/679 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016)

Wersja: 1.1. 
Data wytworzenia: 11.03.2022
Data publikacji: 11.03.2022
Data obowiązywania: 11.03.2022
Data ostatniej zmiany: 11.03.2022


INSTRUKCJA REALIZACJI PRAW OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH SWOJE DANE OSOBOWE ADMINISTRATOROWI1.         Sposób zgłoszenia żądania/ wniosku o realizację prawa

2.         Żądanie, z jakim możesz wystąpić w odniesieniu do swoich danych osobowych

W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę na przetwarzanie danych, możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem.

Prawo sprzeciwu przysługuje Ci w związku z Twoją szczególną sytuacją w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych („Administrator”) innych niż marketing bezpośredni (w celu marketingu bezpośredniego Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane). Twój sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie Twojej szczególnej sytuacji. Podlega on ocenie Administratora. Gdy taka szczególna sytuacja nie będzie zachodziła albo będą istniały ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, Administrator poinformuje Cię o tym. W takim wypadku będzie mógł dalej przetwarzać Twoje dane osobowe. Na skutek uwzględnienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celu, którego dotyczył sprzeciw.  

Prawo do sprzeciwu nie przysługuje Ci, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, umowa lub niezbędność do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a więc art. 6 ust. 1 lit. a, b lub c rozporządzenia 2016/679. Prawo to może też podlegać innym jeszcze ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów prawa.

Możesz wnioskować o udzielenie Ci dostępu do treści danych osobowych lub wydanie ich kopii.

Możesz domagać się sprostowania danych osobowych.

Możesz domagać się usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 rozporządzenia 2016/679*. Twoje prawo będzie możliwe do zrealizowania tylko w sytuacji, gdy z przepisów nie będzie wynikał obowiązek prawny ich przetwarzania.

Możesz domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679

 – Jeżeli Administrator uwzględni Twoje żądanie, ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania. Inne operacje przetwarzania niż przechowywanie będą możliwe wyłącznie w jednej z poniższych sytuacji:

* za zgodą osoby, której dane dotyczą,
* w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
* w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
* z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Możesz wnosić o przeniesienie danych osobowych w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; możesz też przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Ze względu na rodzaj świadczonych przez Administratora usług powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa do trwałego usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ograniczenia w realizowaniu praw osób, które swoje dane powierzyły Administratorowi, wynikają z regulacji wprowadzonych obowiązującymi przepisami prawa.

3.         Informacje, które należy podać w zgłoszeniu

Aby móc przyjąć Twoje zgłoszenie i je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź, musimy wiedzieć co najmniej:

Wszelką komunikację w zakresie realizacji praw podejmujemy po ustaleniu tożsamości osoby, której dane dotyczą. Dlatego prosimy o podanie w zgłoszeniu powyższych informacji.

4.         Opłata i odmowa realizacji zgłoszenia prawa

Komunikacja w zakresie realizacji praw jest wolna od opłat.

W przypadku żądań ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:

Za ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne żądania osoby, które uzasadniają odmowę ich zrealizowania uznaje się w szczególności żądanie informacji, których przekazanie spowodowałyby nieuprawnione ujawnienie tajemnicy zawodowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy prawnie chronionej.

Za ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne żądania, które uzasadniają pobranie opłaty bądź odmowę podjęcia działań może być uznane w szczególności kierowanie do nas żądania o:

W przypadku uznania, że realizacja prawa podlega opłacie bądź w przypadku odmowy podjęcia działań każdorazowo uzasadnimy decyzję i podamy do wiadomości osoby zgłaszającej żądanie przyczyny pobrania opłaty lub odmowy podjęcia działań poprzez wskazanie, dlaczego w naszej ocenie żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne.

Każde zgłoszone żądanie jest rozważane. Jeśli okaże się, że Twoje żądanie jest niezasadne w świetle obowiązujących przepisów prawa, wówczas odmówimy zrealizowania go. O naszej decyzji zostaniesz powiadomiony.

5.         Termin, w jakim informujemy o podjętych działaniach

O działaniach  podjętych w związku z Twoim żądaniem złożonym na podstawie art. 15–21 rozporządzenia 2016/679 danych poinformujemy Cię bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.

Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań termin może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Cię o tym przedłużeniu terminu, podając przyczyny opóźnienia.

Jeżeli nie podejmuje działań w związku z Twoim żądaniem, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

6.         Forma udzielenia informacji

Jeśli przekazałeś nam swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba, że zażądasz innej formy. Zasadniczo informacji udzielamy na piśmie.

* Rozporządzenie 2016/679 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016)

Wersja: 1.0. 
Data wytworzenia: 25.02.2022
Data publikacji: 25.02.2022
Data obowiązywania: 25.02.2022
Data ostatniej zmiany: 25.02.2022