• Pobyt czasowy:
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 • Zezwolenie na pobyt czasowy – małżeństwo z obywatelem polskim
 • Zezwolenie na pobyt czasowy – połączenie z rodziną
 • Zezwolenie na pobyt czasowy – studia
 • Zezwolenie na pobyt czasowy – działalność gospodarcza
 • Zezwolenie na pobyt czasowy – duchowny
 • Zezwolenie na pobyt czasowy – pobyt krótkotrwały
 • Zezwolenie na pobyt czasowy – praca sezonowa
 • Zezwolenie na pobyt czasowy – pracownik delegowany
 • Pobyt stały:
 • Zezwolenie na pobyt stały
 • Zezwolenie na pobyt stały – małżonek obywatela polskiego
 • Zezwolenie na pobyt stały – dziecko obywatela polskiego
 • Zezwolenie na pobyt stały – dziecko cudzoziemca
 • Zezwolenie na pobyt stały – polskie pochodzenie
 • Zezwolenie na pobyt stały – Karta Polaka
 • Zezwolenie na pobyt stały – pobyt tolerowany
 • Zezwolenie na pobyt stały – ochrona międzynarodowa i humanitarna
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, a Twoim głównym celem jest wykonywanie pracy.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu. Pamiętaj, liczy się data nadania wniosku u operatora pocztowego lub data wpływu do Urzędu, jeżeli wniosek złożysz osobiście.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. Pamiętaj by w trakcie toczącego się postępowania poinformować nas o zmianie adresu zamieszkania i pracodawcy.

Dokumenty które należy złożyć:

Do wniosku możesz dołączyć również oświadczenie dotyczące adresu na karcie pobytu oraz potwierdzenie (oryginał) dokonania opłaty za wydanie karty pobytu w kwocie 50,00 zł na konto Urzędu Wojewódzkiego. W tytule przelewu wpisać imię i nazwisko osoby, która ubiega się o wydanie karty pobytu. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Ważne! Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć Ci pracę. 
Zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy w Polsce tylko na warunkach w nim podanych. Nie możesz pracować u innego pracodawcy na jego podstawie. Wyjątkiem są zezwolenia wydawane w przypadkach, gdy jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie, o zakończeniu pracy w ciągu 15 dni od utraty zatrudnienia. Jeżeli chcesz pracować dla innego pracodawcy, musisz złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jeżeli nie złożysz wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub nowego wniosku o pobyt czasowy i pracę, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić zmiany/udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Zezwolenie na pobyt czasowy – małżeństwo z obywatelem polskim

Wniosek powinieneś złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące i pozostajesz w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego w lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu.

Dokumenty które należy złożyć:

Ważne! W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy organ, który prowadzi to postępowanie jest obowiązany ustalić, czy związek małżeński został zawarty w celu obejścia ustawy o cudzoziemcach. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku oraz okoliczności dotyczących celu zawarcia małżeństwa.

Zezwolenie na pobyt czasowy – połączenie z rodziną

Wniosek powinieneś złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące.
Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się cudzoziemcowi, który przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Dokumenty które należy złożyć:

Ważne! W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy organ, który prowadzi to postępowanie jest obowiązany ustalić, czy związek małżeński został zawarty w celu obejścia ustawy o cudzoziemcach. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku oraz okoliczności dotyczących celu zawarcia małżeństwa.

Zezwolenie na pobyt czasowy – studia

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli głównym celem Twojego pobytu jest podjęcie lub kontynuacja studiów w jednostce prowadzącej studia zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia albo w jednostce prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu.

Dokumenty które należy złożyć:

Ważne! Cudzoziemcom, których celem pobytu w Polsce jest , o ile okoliczności te uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udziela się cudzoziemcowi także, gdy studia stanowiące kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie są objęte programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności ani porozumieniem między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrz unijną i cudzoziemiec spełnia wyżej wymienione warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udzielać się będzie również, gdy celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie odbycie kursu przygotowawczego  do podjęcia nauki na studiach stacjonarnych lub w szkole doktorskiej, ale tylko pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca obywatelstwa jednego z państw określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Na chwilę obecną takie rozporządzenie nie zostało wydane. 
Pierwszego zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach cudzoziemcowi, który podejmuje studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym roku, udziela się na okres 15 miesięcy, a w przypadku gdy studia są objęte programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności lub porozumieniem między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrzunijną, pierwszego zezwolenia, udziela się na okres 2 lat.
Jeśli studia uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące.
Kolejne zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udzielane jest na okres studiów, przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, ma obowiązek zawiadomić wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia. Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drugiej instancji, ww. zawiadomienie kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia tego zezwolenia w pierwszej instancji. Uchybienie temu obowiązkowi może skutkować odmową udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy złożył przed upływem roku od upływu okresu ważności poprzedniego zezwolenia albo od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy stała się ostateczna.

Rektor uczelni lub kierownik innej jednostki prowadzącej studia niezwłocznie ma obowiązek zawiadomić pisemnie wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia, w celu kształcenia się na studiach, o skreśleniu cudzoziemca z listy studentów, a także o nie – zaliczeniu roku studiów w określonym terminie.

Wysokość miesięcznych środków finansowych, po odliczeniu środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania, które cudzoziemiec posiada na pokrycie kosztów utrzymania powinna być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu (powinna przekraczać 600 zł dla osób w rodzinie lub 776 zł dla osób samotnie gospodarujących). Uważa się, że wspomnienie wyżej koszty zamieszkania obejmują co najmniej wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

Zezwolenie na pobyt czasowy – działalność gospodarcza

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, a Twoim głównym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności gospodarczej lub /i wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu.

Dokumenty które należy złożyć:

Ważne! Jeśli pełnisz funkcję w zarządzie danej spółki i nie posiadasz udziałów w tej spółce, złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Oprócz spełnienia warunków do uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, będziesz musiał wykazać, że spółka, w której pełnisz funkcję spełnia warunki dochodowe. Wówczas złóż dokumenty dotyczące działalności gospodarczej, o którym mowa powyżej.

Zezwolenie na pobyt czasowy – duchowny

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące. Zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić cudzoziemcowi, który jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościele lub związku wyznaniowym, którego status jest uregulowany umową międzynarodową, przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa lub który działa na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, i jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu.

Dokumenty które należy złożyć:

Zezwolenie na pobyt czasowy – pobyt krótkotrwały

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego lub za pośrednictwem operatora pocztowego. O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możesz się ubiegać, gdy przebywasz na tym terytorium, oraz:

Dokumenty które należy złożyć:

Ważne! Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, można udzielić na okres do 6 miesięcy. Przebywając na podstawie tego zezwolenia nie możesz ubiegać się o dalszą legalizację pobytu na zwykłych zasadach, np. z tytułu wykonywania pracy.

Zezwolenie na pobyt czasowy – praca sezonowa

Wniosek należy złożyć, jeżeli Twoim głównym celem jest wykonywanie pracy sezonowej.

Dokumenty które należy złożyć:

Ważne! Zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu wykonywania pracy sezonowej udzielamy na okres ważności zezwolenia, nie dłuższy jednak niż 9 miesięcy.

Zezwolenie na pobyt czasowy – pracownik delegowany

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i  jesteś delegowany przez pracodawcę zagranicznego do wykonywania pracy w Polsce. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu.

Dokumenty które należy złożyć:

Ważne! Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy w Polsce tylko na warunkach w nim podanych. Nie możesz pracować u innego pracodawcy na jego podstawie. Wyjątkiem są zezwolenia wydawane w przypadkach, gdy jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie, o zakończeniu pracy w ciągu 15 dni od utraty zatrudnienia. Jeżeli chcesz pracować dla innego pracodawcy, musisz złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jeżeli nie złożysz wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub nowego wniosku o pobyt czasowy i pracę, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić zmiany/udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały – małżonek obywatela polskiego

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek, jeśli pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu.

Dokumenty które należy złożyć:

Ważne! W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy organ, który prowadzi to postępowanie jest obowiązany ustalić, czy związek małżeński został zawarty w celu obejścia ustawy o cudzoziemcach. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku oraz okoliczności dotyczących celu zawarcia małżeństwa. Zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony i uprawnia do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pobyt stały – dziecko obywatela polskiego

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek, gdy jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską.

Dokumenty które należy złożyć:

Ważne! Zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na czas nieokreślony. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec/opiekun prawny może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Zezwolenie na pobyt stały – dziecko cudzoziemca

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek, gdy jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu.

Dokumenty które należy złożyć:

Ważne! Zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec/opiekun prawny może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Zezwolenie na pobyt stały – polskie pochodzenie

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek, jeśli jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu.

Dokumenty które należy złożyć:

Ważne! W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony i uprawnia do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pobyt stały – Karta Polaka

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek, jeżeli posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu.

Dokumenty które należy złożyć:

Ważne! W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony i uprawnia do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pobyt stały – pobyt tolerowany

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Dokumenty które należy złożyć:

Ważne! W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony i uprawnia do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pobyt stały – ochrona międzynarodowa i humanitarna

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego w lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Dokumenty które należy złożyć:

Ważne! W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony i uprawnia do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu.

Dokumenty które należy złożyć:

Ważne! Do Twojego 5-letniego pobytu w Polsce nie zalicza się okresów:

Do obliczenia 5-letniego pobytu weźmiemy pod uwagę tylko połowę okresu, w którym przebywałeś w Polsce, na podstawie:

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE możesz wykonywać pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.